Algemene voorwaarden


Solid Soul

Algemene voorwaarden Solid Soul

ALGEMENE VOORWAARDEN

voor onderneming met BTW nummer 0882.337.536

De Besloten Venootschap Match@Work (hierna Sandra De Clercq genoemd) heeft haar maatschappelijke zetel in de Ringovenlaan 41 bus 1 te 2845 Niel, België. Zij werkt onder ondernemingsnummer & btw-nummer BE0882.337.536. 

Solid Soul is een commerciële naam van Match@Work BV.


De Besloten Venootschap Match@Work biedt voornamelijk advies, coaching & trainingen aan.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Sandra De Clercq en andere partijen. 


Artikel 1 : Inschrijvings – en betalingsvoorwaarden.

1.1. Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website. Bovendien vink jij jouw uitdrukkelijke akkoord aan bij elke aankoop. 

Voor de activiteiten van Solid Soul verlopen alle inschrijvingen via de website of andere sociale media kanalen zoals facebook, instagram, linkedin. Uitzonderlijk krijgt de klant persoonlijk een link via email toegestuurd.

1.2. De factuur dient onmiddellijk betaald te worden. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

1.3. De factuur wordt automatisch gegeneerd via het online betalingssysteem als de klant online aankoopt. Indien er manueel een factuur opgemaakt wordt, wordt deze verstuurd via mail. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

1.4. Na het betalingsproces krijgt u mogelijks een dienst aangeboden aan promotieprijs die u kan betalen door middel van een one click proces. U dient dan met andere woorden niet opnieuw alle betalingsgegevens in te geven. Hiervoor dient u wel gebruik te maken van een SEPA-domiciliëring. Solid Soul gebruikt deze domiciliëring enkel en alleen voor deze upsell.

 

Artikel 2: Verkoop op afstand/verkoop op het internet

De klant heeft altijd het recht om zijn/haar wettelijke rechten die hij/zij kan putten uit een verkoop op afstand in te roepen. Dit impliceert dat een klant ten allen tijde tot 14 dagen na aankoop kosteloos kan afzien van de aankoop. Dit gebeurt schriftelijk en kan gericht worden tot de gekende adressen (post en email).


Artikel 3 : Gebruik materiaal

3.1 De Klant mag enkel gebruik maken van het materiaal (hetzij verkregen tijdens een coachingsessie, een training of via het online platform) ten eigen titel.

3.2 De Klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe  dat hij/zij in geen enkel geval het materiaal uitleent aan derden of toont aan derden. 

3.3 De Klant verbindt zich ertoe het materiaal nooit te verspreiden of op een andere manier dit materiaal te delen. Zo wel, dan is de Klant  verantwoordelijk voor de gevolgen en de kosten die volgen uit het recupereren van al het onterecht gedeelde materiaal en dit vanaf deze overeenkomst is ingegaan. Daarnaast kan de Klant ook gerechtelijk vervolgd worden en wordt er een schadevergoeding van €5000 per inbreuk gerekend.

 

Artikel 4 : Klachten

4.1. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de coachsessie.
4.2. De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.
4.3. De schadevergoeding waartoe Sandra De Clercq mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaal factuurbedrag van de klant.


Artikel 5 : Disclaimer

5.1. Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming voor om een (online) cursus, programma, traject te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
5.2. Coaching is niet bedoeld om therapie of een medische behandeling van welke aard dan ook te vervangen. Coaching is bovendien een tweerichtingsverkeer. Het is bedoeld om de klant in beweging te zetten. De juiste instelling om aan een traject, cursus of programma te beginnen is dan ook belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling & de implementatie van adviezen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de klant.
5.3. Coaching is niet bedoeld om het innerlijk werk van de klant over te nemen.
5.4. Sandra De Clercq is licentiaat in de arbeidspsychologie, Riso-Hudson certified Enneagramteacher en gecertificeerde coach. De klant wordt steeds door haar persoonlijk begeleid, zij het online of offline.
5.5. Sandra De Clercq heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst, traject of product te weigeren.
5.6. Alle documenten (al dan niet juridisch), teksten, concepten,…  op de website gemaakt door en van Sandra De Clercq zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan hier iets van te gebruiken/kopiëren/reproduceren/verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.


Artikel 6: Annulering door Klant

6.1 Live of online training, workshop, event, webinar van maximum 2 dagen: Bij annulatie tot een week op voorhand is de Klant 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Annuleert de Klant minder dan een week op voorhand, dan is de Klant het volledige bedrag verschuldigd.

6.2 Voor de trainingen van meer dan 2 dagen, wordt het voorschot niet terugbetaald. Bij annulatie tot een week op voorhand is de Klant 50% van het restsaldo van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Annuleert de Klant minder dan een week op voorhand, dan is de Klant het volledige bedrag verschuldigd.

6.3 Indien er kosten verbonden zijn die al gemaakt zijn dan is er een extra kost van €20 ongeacht de termijn van annulatie.

6.4 Coaching: Annuleert de klant een coaching sessie minder dan 48u voor het geplande aanvangsuur, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze volledig te betalen. indien er geen tijdsduur vastgelegd is, wordt er minimum 1 uur coaching aangerekend.


Artikel 7– Annulering door Solid Soul

In geval van annulatie door Solid Soul, wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort of wordt met de Klant overeengekomen om de datum te verplaatsen of dit budget te gebruiken voor een andere training. Een annulatie van een workshop of training kan gebeuren als er onvoldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht. Ook individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht geannuleerd of verzet worden.


Artikel 8 – Intellectuele eigendommen

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de trainingen en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Solid Soul ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder zijn begrepen kennisprogramma’s, teksten, designs, e-books, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Solid Soul.

8.2 Het is de Klant niet toegestaan om de dienst/product of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

8.3 De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 9 – Overmacht

9.1 Solid Soul is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Solid Soul
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door de Klant of Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) brand
e) ongeval of ziekte

f) door Solid Soul onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Solid Soul afhankelijk is

g) pandemie

9.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Solid Soul tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

9.3 Indien Solid Soul door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.


Artikel 10: Privacy

Sandra De Clercq respecteert de privacy van de Klant of Licentienemer. Sandra De Clercq zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Solid Soul is in te zien. De Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.


Artikel 11: Jurisdictie

11.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.
11.2. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
11.3. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Sandra De Clercq.