Algemene voorwaarden


Solid Soul

voor onderneming met BTW nummer 0882.337.536

De Besloten Venootschap Match@Work (hierna Sandra De Clercq genoemd) heeft haar maatschappelijke zetel in de Ringovenlaan 41 bus 1 te 2845 Niel, België. Zij werkt onder ondernemingsnummer & btw-nummer BE0882.337.536. 

Solid Soul is een commerciële naam van Match@Work BV.


De Besloten Venootschap Match@Work biedt voornamelijk advies, coaching & trainingen aan.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Sandra De Clercq en andere partijen. 


Artikel 1 : Inschrijvings – en betalingsvoorwaarden.

1.1. Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website. Bovendien vink jij jouw uitdrukkelijke akkoord aan bij elke aankoop. 

Voor de activiteiten van Solid Soul verlopen alle inschrijvingen via de website of andere sociale media kanalen zoals facebook, instagram, linkedin. Uitzonderlijk krijgt de klant persoonlijk een link via email toegestuurd.

1.2. De factuur dient onmiddellijk betaald te worden. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

1.3. De factuur wordt altijd verstuurd via mail. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

 

Artikel 2: Verkoop op afstand/verkoop op het internet

De klant heeft altijd het recht om zijn/haar wettelijke rechten die hij/zij kan putten uit een verkoop op afstand in te roepen. Dit impliceert dat een klant ten allen tijde tot 14 dagen na aankoop kosteloos kan afzien van de aankoop. Dit gebeurt schriftelijk en kan gericht worden tot de gekende adressen (post en email).


Artikel 3 : Gebruik online academie Enneagrampath to your soul
3.1. Bij gebruik van de online academie krijgt de klant persoonlijk toegang. Indien er een besloten Facebook groep als extra dienst beschikbaar is, krijgt de klant ook daar persoonlijk toegang toe. Persoonlijk betekent uitsluitend bestemd voor de klant.  
Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van de login, het delen van de inhoud van de academie zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Sandra De Clercq, onrespectvol /discriminerend... taalgebruik...) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang ontzegd.
3.2. Sandra De Clercq behoudt zich het recht voor de betaalde abonnementsgelden in dat geval niet terug te storten. Sandra De Clercq behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman. 

 

Artikel 4 : Klachten

4.1. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de coachsessie.
4.2. De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.
4.3. De schadevergoeding waartoe Sandra De Clercq mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaal factuurbedrag van de klant.


Artikel 5 : Disclaimer

5.1. Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming voor om een (online) cursus, programma, traject te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
5.2. Coaching is niet bedoeld om therapie of een medische behandeling van welke aard dan ook te vervangen. Coaching is bovendien een tweerichtingsverkeer. Het is bedoeld om de klant in beweging te zetten. De juiste instelling om aan een traject, cursus of programma te beginnen is dan ook belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling & de implementatie van adviezen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de klant.
5.3. Coaching is niet bedoeld om het innerlijk werk van de klant over te nemen.
5.4. Sandra De Clercq is licentiaat in de arbeidspsychologie, erkend psychologe, Riso-Hudson certified Enneagramteacher en gecertificeerde coach. De klant wordt steeds door haar persoonlijk begeleid, zij het online of offline.
5.5. Sandra De Clercq heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst, traject of product te weigeren.
5.6. Alle documenten (al dan niet juridisch), teksten, concepten,…  op de websites gemaakt door en van Sandra De Clercq zijn auteursrechtelijk beschermd. Zo ook de volledige inhoud van de online academie Enneagrampath to your Soul. Het is niet toegestaan hier iets van te gebruiken/kopiëren/reproduceren/verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Sandra De Clercq/Match at Work is altijd beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid".

Artikel 7: Privacy

7.1. Hoe Sandra De Clercq omgaat met de gegevens  van de klant wordt uitdrukkelijk beschreven in deze privacy-verklaring.  
7.2. Sandra De Clercq beheert de gegevens van een klant zoals het een goede huisvader betaamt.


Artikel 8: Jurisdictie

8.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.
8.2. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
8.3. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Sandra De Clercq.